Dziś proszą dzieci: „ Segreguj śmieci! Żyć chcemy w kraju, gdzie pszczoły latają, gdzie Odra jest czysta, gdzie brak wysypiska. Segreguj codziennie, pamiętaj niezmiennie: NIE MIESZAJ ODPADÓW! Upomnij sąsiadów!:) » czytaj więcej...
Strona główna

Slideshow

Slideshow 13 czerwca 2017 wyświetleń: 6861

Nowy Ekoport!

Otwarcie ósmego Ekoportu odbyło się 15 września 2017 r. w Szczecinie. Najnowszy Ekoport zlokalizowany jest na rogu ul. Arkońskiej z Harcerzy. 
 Zrealizowany punkt selektywnego zbierania odpadów EKOPORT przy ul. Arkońskiej (róg ul. Harcerzy) wpisuje się w plany związane z rozwojem selektywnej zbiórki odpadów wraz z utworzeniem sieci punktów nieodpłatnego przyjmowania odpadów od mieszkańców. 
Lokalizacja została wybrana w celu umożliwienia mieszkańcom osiedla Arkońskie – Niemierzyn i osiedli przyległych, dostępu do prawidłowej formy pozbywania się takich odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio z nieruchomości w ramach obowiązującego systemu  gospodarowania odpadami zorganizowanego przez gminę. 
Obszar, na którym umiejscowiono EKOPORT jest terenem miejskim i jeszcze niedawno stanowił opuszczone i w bardzo złym stanie technicznym zaplecze dla podmiotu gospodarczego działającego w sferze komunalnej. 
Decyzja zagospodarowania dla celów EKOPORTU została podjęta  już w 2015 r., kiedy to sporządzono dokumentację projektową wraz  z wizualizacją obiektu. Zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, na początku maja 2016 r. rozpoczęły się roboty budowlane, w pierwszej kolejności obejmujące rozbiórkę starych budynków i przygotowanie terenu pod właściwe roboty budowlane. 
EKOPORT przy ul. Arkońskiej to kompleks trzech budynków i dwóch wiat dla obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów. Wszystkie budynki parterowe, niepodpiwniczone. Budynek socjalno – biurowy i budynek magazynowy będą ukryte pod szkieletem z ram stalowych tworzących złudzenie dachu dwuspadowego. Jednocześnie ramy połączone legarami będą podstawą dla roślin pnących, które z czasem ukryją budynek tworząc zielony dach i ściany. W budynku socjalno – biurowym przewidziano salkę edukacyjną z wyposażeniem i z możliwością jej wykorzystania poza godzinami funkcjonowania EKOPORTU np. dla potrzeb miejsca spotkań i zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Realizacja EKOPORTU potrwała nieco dłużej niż zapowiadano jeszcze kilka miesięcy temu. W trakcie realizacji nastąpiły okoliczności braku możliwości prowadzenia robót, których nie można było przewidzieć, a które spowodowały przestój. Nie tylko niesprzyjające warunki atmosferyczne albo trudne warunki gruntowe złożyły się na przesuniecie terminu oddania obiektu, lecz również niezinwentaryzowana podziemna instalacja gazowa skutkowała koniecznością wstrzymania robót, których wznowienie możliwe było po usunięciu kolizji przez gestora sieci gazowej. 
Przedstawiciele miasta zakładają, że EKOPORT przy ul. Arkońskiej będzie jednym z najczęściej odwiedzanych w celu przekazania selektywnie zgromadzonych odpadów. 
Zakończenie realizacji EKOPORTU uporządkowało strefę ruchu w kierunku parku, gdyż powstał chodnik, kilka dodatkowych miejsc parkingowych a dojście do parku zyskało oświetlenie. 
 
Budowa nowego Ekoporu wpisuje się w sieć dotychczas funkcjonujących Ekoportów na terenie gminy
 

Obecne lokalizacje:

 • ul. Dworska,
 • ul. Kołbacka,
 • ul. Helska,
 • ul. Firlika,
 • ul. Gdańska,
 • ul. Górna,
 • ul. Leszczynowa.

Co mieszkaniec będzie mógł nieodpłatnie zbyć w Ekoporcie?

 • zużyte opony 
 • akumulatory
 • baterie 
 • świetlówki
 • lampy wyładowcze kompaktowe (energooszczędne)
 • przeterminowane lekarstwa         
 • przepracowane oleje  techniczne silnikowe -
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • tonery, farby, tusze, kleje, lepiszcze, żywice
 • odpady rozbiórkowo-remontowe
 • odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wykładziny etc.)
 • środki ochrony roślin i opakowania po środkach ochrony roślin
 • odpady biodegradowalne
 • drewniane – odpady zielone z pielęgnacji ogrodów
 • czerstwe pieczywo
 • surowce wtórne: 
 •  papier 
 •  szkło
 •  metale i tworzywa sztuczne

Najważniejsze zalety z funkcjonowania Ekoportów:

 
- bezpłatne i kompleksowe pozbywanie się odpadów problemowych,
- nadzór nad rodzajem odbieranych odpadów,
- prawidłowe zagospodarowanie przyjętych odpadów,
- zapobieganie powstawaniu miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania odpadów,
- edukacja ekologiczna w salach dydaktycznych,
- kształtowanie postaw przyjaznych dla środowiska,
- ład estetyczny poprzez zagospodarowanie przestrzeni.
 
Na uwagę załuguję fakt, że Gmina Miasto Szczecin jako jedyna w Polsce, w pierwszym naborze wniosków dla konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi” uzyskała dofinansowanie i 26 stycznia 2017 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisała umowę dla projektu „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.”
Projekt ma na celu rozbudowę sieci Ekoportów wraz z wyposażeniem i usprawnieniem obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. 
Koszt całkowity projektu: 5 984 171,09 PLN
Otrzymana dotacja: 2 943 775,88 PLN, stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych.
 

 

 

aktualizowano: 2018-02-20
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone