Slideshow 22 stycznia 2013 wyświetleń: 82891

Prawo lokalne i wysokość opłat od STYCZNIA 2023

 

ZMIANA STAWEK OPŁATY OD STYCZNIA 2023 R.  na podstawie Uchwały Nr XLIV/1228/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2022 r.   zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłaty:

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 6 m3 * oraz W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ:

10,30 zł za 1m3 zużytej wody

Podstawa naliczenia opłaty od ilości zużytej wody: średniomiesięczne zużycie wody za okres 6 lub 12 miesięcy wybranych z 18 miesięcy poprzedzających datę, od której obowiązuje deklaracja, np. przy opłacie od stycznia 2023 r. z rachunków za wodę z 18 miesięcy wstecz, tj.  od lipca 2021 r. do końca 2022 r., należy wybrać 6 lub 12 miesięcy po kolei. Opłatę deklaruje się co 12 miesięcy na formularzu DOP-2.

WAŻNE: W zabudowie wielorodzinnej  od kwietnia 2023 r. opłata nie może przekroczyć kwoty 175,48 zł za gospodarstwo domowe.

 

DLA POZOSTAŁYCH NIERUCHOMOŚCI W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ (w tych nieruchomościach, w których średniomiesięczne zużycie wody przekracza 6 m3 wody):

115,00 zł miesięcznie  od gospodarstwa domowego

Dla nieruchomości niezamieszkałych lub części niemieszkalnej nieruchomości ustalona została stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik:

 • o pojemności 80 l     –  14,65 zł,
 • o pojemności 110 l   – 20,28 zł,
 • o pojemności 120 l   – 21,98 zł,
 • o pojemności 240 l   – 43,95 zł,
 • o pojemności 360 l   – 60,50 zł,
 • o pojemności 800 l   – 129,99 zł,
 • o pojemności 1100 l – 154 zł.

 WAŻNE: Od 2019 roku istnieje obowiązek segregacji odpadów komunalnych i nie można zadeklarować braku segregacji.

Właścicielom nieruchomości, którzy nie będą segregować odpadów opłata zostanie określona w drodze decyzji przy zastosowaniu dwukrotnie wyższej stawki niż dla odpadów segregowanych:

 • od ilości zużytej wody - 20,60 zł za 1 m3 zużytej wody
 • od gospodarstwa domowego – 230,00 zł miesięcznie od gospodarstwa.
 • za pojemniki w części niemieszkalnej nieruchomości:
  • o pojemności 80 l     –  29,30 zł,
  • o pojemności 110 l   –  40,56 zł,
  • o pojemności 120 l   –  43,96 zł,
  • o pojemności 240 l   –  87,90 zł,
  • o pojemności 360 l   –  121 zł,
  • o pojemności 800 l   –  259,98 zł,
  • o pojemności 1100 l –  308 zł.

Zwolnienie z części opłaty dla kompostujących w całości bioodpady

- dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej.

 • bioodpady muszą być w całości kompostowane.
 • gmina nie odbiera z takich nieruchomości bioodpadów.
 • zwolnienie wynosi 5% opłaty.
 • w celu skorzystania ze zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zawiadomienia o nowej kwocie opłaty za odpady

Urząd Miasta Szczecin zawiadomił część właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającej ze zmiany stawki. Właściciele nieruchomości, którzy otrzymali zawiadomienia o nowej wysokości opłaty, w których opłatę naliczono od:

 • gospodarstwa domowego - nie muszą składać nowych deklaracji,
 • ilości zużytej wody – po upływie okresu wskazanego w zawiadomieniu muszą złożyć nową deklarację w oparciu o aktualne dane dot. zużycia wody.

 

Deklarację powinny złożyć osoby zgłaszające każdą zmianę inną niż zmiana stawek.

Dodatkowe informacje w sprawie:

 • DEKLARACJI, opłaty tel.: 91 435 1220, 91 435 1239, 91 435 1202,                      91 435 1210,  91 435 1179, 91 435 1213,
 • wpłat, stanu konta , upomnień - Wydział Księgowości tel. 91 435 1214 (stan konta, wpłaty) albo 91 424 5427, 91 424 5400 (upomnienia),
 • odbiorów odpadów, wyposażenia (worki, pojemniki), harmonogramów:            91 435 1199 

Kontakt e-mailowy w sprawach dotyczących gospodarki odpadami: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

 

Uchwały dotyczące deklaracji i opłat:

 1. Uchwała nr XXXII/937/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
 2. Uchwała Nr XLIV/1228/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 1. Uchwała Nr XXIII/710/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

 1. Uchwała Nr XXXII/925/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
   
 2. Uchwała Nr VI/84/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 1. Uchwała Nr IV/115/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwały dotyczące sposobu świadczenia usług:

 1. Uchwała nr XXI/593/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Szczecin na sektory
   
 2. Uchwała nr XVI/536/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
   
 3. Uchwała nr XXXII/935/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
   
 4. Uchwała nr XVI/534/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
   
 5. Uchwała nr XXXII/936/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   
 6. Uchwała nr XVI/535/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 maja 2020 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
 
 

 

aktualizowano: 2023-08-29
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: