Slideshow 25 lipca 2013 wyświetleń: 31261

Odpady wielkogabarytowe

Zgodnie z zapisami prawa miejscowego, tj. uchwały nr VI/82/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015r. poz. 1544 z późn. zm.) § 6 ust. 1 określa m.in. częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych.
 
Obowiązująca częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami została określona dla poszczególnych rodzajów zabudowy i wynosi:
 
4 (słownie: cztery) razy w roku w zabudowie jednorodzinnej, oraz placówek oświatowych,
 
24 (słownie: dwadzieścia cztery) razy w roku w zabudowie wielorodzinnej.
 
Odpady wielkogabarytowe zodnie z zapisami prawa miejscowego to odpady komunalne, które ze względu na rozmiar lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady zmieszane.
Do tej grupy odpadów zaliczamy między innymi: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, itp.a nie zaliczamy wszelkiego rodzaju części samochodowych, odpadów sanitarnych, remontowych, rozbiórkowych, budowlanych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej.
 
W ramach usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych nie jest realizowany odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 
Informacje na temat odbioru odpadów wielkogabarytowych zarówno dla zabudowy jednorodzinnej, oraz wielorodzinnej dostępne są w zakładce Harmonogramy.
 
Odpady wielkogabarytowe, poza odbiorem bezpośrednio z nieruchomości, są również przyjmowane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w EKOPORTACH. Warunkiem jest ich samodzielne dostarczenie w godzinach otwarcia EKOPORTÓW. 
EKOPORTY nie pobierają od mieszkańców dodatkowych opłat za przyjęcie odpadów wielkogabarytowych.
 
Odpady wielkogabarytowe są odbierane z nieruchomości:
 
1) w zabudowie jednorodzinnej pod warunkiem ich wystawienia przed nieruchomość,
2) w zabudowie wielorodzinnej pod warunkiem ich wystawienia w lub przy miejscu gromadzenia odpadów stałych dla danej nieruchomości.
 
Pamiętajmy!!! Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed nieruchomość dopiero 1 dzień przed terminem odbioru.  
aktualizowano: 2017-01-11
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: