Deklaracja 19 grudnia 2012 wyświetleń: 112981

Deklaracja w sprawie opłat

 
Podstawowym obowiązkiem formalnym związanym z przystąpieniem do nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który ciąży na właścicielach nieruchomości zamieszkałych jest złożenie do Urzędu Miasta deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.
 

DEKLARACJA W SPRAWIE OPŁAT

 

KTO składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

2. właściciel nieruchomości, w której prowadzone są wyłącznie:

 1. placówki opieki nad dziećmi do lat 3,
 2. przedszkola,
 3. szkoły (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, artystyczne),
 4. zespoły szkół.

TERMIN złożenia deklaracji:

 1. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca -  DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH,
 2. w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych -  DLA NIERUCHOMOŚCI,
  w których prowadzone są wyłącznie ww. placówki,
 3. w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty - w terminie 14 dni  od dnia nastąpienia zmiany – DLA WSZYSTKICH WW. NIERUCHOMOŚCI.

Na podstawie złożonej deklaracji nieruchomość zostanie wyposażona w pojemnik/pojemniki do gromadzenia odpadów,
a właściciel będzie regulować opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji.

 

CO SIĘ STANIE, jeżeli właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji:

 1. zostanie wezwany do złożenia deklaracji, a jeżeli tego nie zrobi:
 1. zostanie na niego nałożona kara porządkowa (aktualnie do 2.800 zł),
 2. zostanie wszczęte postępowanie i po jego zakończeniu zostanie wydana decyzja określająca

 

Nowe deklaracje w 2019 r.

 

Kto powinien złożyć nową deklarację? Ponad 6 tys. właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy swoją opłatę wyliczają w oparciu o ilość zużytej wody. Wszyscy oni winni po upływie 12 miesięcy liczonych od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania ostatniej deklaracji złożyć nową  i tym samym na nowo wyliczyć wysokość opłaty za odbiór odpadów, która będzie obowiązywać w danym roku. Obowiązek dotyczy nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, oraz nieruchomości jednorodzinnych, w których średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza 4 m3 (dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy składali DOP-2).

 

Na podstawie Uchwały Nr V/148/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. od dnia 01 lipca 2019 r. na terenie Szczecina będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Urząd Miasta Szczecin zawiadomi właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającej ze zmiany stawki.

 

Właściciele nieruchomości zatem nie muszą składać nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

WYJĄTKI:

 1. Deklarację powinny złożyć osoby wyliczające opłatę za śmieci w oparciu o ilość zużytej wody, dla których początek okresu obowiązywania tej deklaracji to lipiec 2019 r.
 2. Deklaracje powinny złożyć osoby, które aktualną wysokość opłaty mają określoną w drodze decyzji,
 3. Deklarację powinny złożyć osoby zgłaszające każdą zmianę inną niż zmiana stawek.

 

 

Deklaracja krok po kroku Druki deklaracji oraz przykład wypełnienia druku Deklaracja elektronicza (e-Deklaracja)

 

 

 

Deklarację można złożyć na trzy sposoby:

        Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopiskiem: „DOP-1”, „DOP-2”, lub  „DOP-3"

 

Pomoc przy wypełnianiu deklaracji.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wypełnienia DEKLARACJI prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

91 435 12 39, 91 435 12 02, 91 435 12 10, 91 435 12 20, 91 435 11 79, 91 435 12 13.

Informacja w sprawie opłat, wysokości salda pod numerem telefonu: 91 435 12 14.

oraz

91 435 11 99 (odbiór odpadów, wyposażenie, harmonogramy),

a także kontakt e-mailowy: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

 

Urząd Miasta Szczecin uruchomił 3 stycznia 2014 r. zmodyfikowany generator deklaracji, który jest dostępny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Skorzystanie nie wymaga konieczności rejestrowania. Zawiera dwie opcje, pierwsza dla zabudowy jednorodzinnej (DOP - 1*) i druga dla zabudowy wielorodzinnej (DOP-2*).

Generator prowadzi "za rękę" wypełniającego i zweryfikuje dane. Co ważne dane zapisane w generatorze mogą być przechowywane i w razie składania kolejnych deklaracji, będzie można z nich korzystać.

 

Właściciele nieruchomości* posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany E-PUAP po wypełnieniu deklaracji będą mogli ją wysłać przez Internet i tym samym wypełnić ciążący na nich obowiązek

 

Właściciele nieruchomości* nie dysponujący kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Zaufanym Profilem E-PUAP po wypełnieniu deklaracji winni ją wydrukować, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć do Urzędu Miasta. Dopiero wówczas wypełnią ciążący na nich obowiązek. Samo wypełnienie deklaracji na stronie nie wystarczy.

 

Wzory deklaracji zawierające objaśnienia na temat sposobu wypełniania deklaracji, jej złożenia i następstw wynikających
z zawartych w deklaracji danych znajdują się poniżej.

 

Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wypełniają i składają deklarację DOP-1*.

 

Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej oraz w zabudowie jednorodzinnej, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 4m3 wypełniają i składają deklarację DOP-2. Jeżeli właściciel nieruchomości, składać będzie deklarację dotyczącą kilku nieruchomości musi wypełnić również załącznik/ki ZOP-2.  

Druki deklaracji oraz przykład wypełnienia druku

 

ost. aktualizacja: 2019-06-10
cofnij drukuj do góry