Deklaracja 19 grudnia 2012 wyświetleń: 141545

Deklaracja w sprawie opłat

Podstawowym obowiązkiem formalnym związanym z przystąpieniem do nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który ciąży na właścicielach nieruchomości zamieszkałych jest złożenie do Urzędu Miasta Szczecin deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

KTO składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
 2. Właściciel nieruchomości, w której prowadzone są wyłącznie:
 1. placówki opieki nad dziećmi do lat 3,
 2. przedszkola,
 3. szkoły (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, artystyczne),
 4. zespoły szkół.

UWAGA! Od 01 stycznia 2021  nie można zadeklarować braku segregacji odpadów.

 TERMIN złożenia deklaracji:

 1. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca -  DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH,
 2. W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych -  DLA NIERUCHOMOŚCI, w których prowadzone są wyłącznie ww. placówki,
 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana – DLA WSZYSTKICH WW. NIERUCHOMOŚCI.

Na podstawie złożonej deklaracji nieruchomość zostanie wyposażona w pojemnik/pojemniki do gromadzenia odpadów, a właściciel będzie regulować opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji.

  

CO SIĘ STANIE, jeżeli właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji:

 1. Zostanie wezwany do złożenia deklaracji, a jeżeli tego nie zrobi:
 1. zostanie na niego nałożona kara porządkowa (aktualnie do 2.900 zł),
 2. zostanie wszczęte postępowanie i po jego zakończeniu zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty.

Terminy dokonywania opłaty

• 15.02 (za styczeń i luty),

• 15.04 (za marzec i kwiecień),

• 15.06 (za maj i czerwiec),

• 15.08 (za lipiec i sierpień),

• 15.10 (za wrzesień i październik),

• 15.12 (za listopad i grudzień).

 

Nowe deklaracje w 2022 r.

 

Kto powinien złożyć nową deklarację? Ponad 6 tys. właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy swoją opłatę wyliczają w oparciu o ilość zużytej wody. Wszyscy oni winni po upływie 12 miesięcy liczonych od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania ostatniej deklaracji złożyć nową  deklarację i tym samym na nowo wyliczyć wysokość opłaty za odbiór odpadów, która będzie obowiązywać w danym roku. Obowiązek dotyczy nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, oraz nieruchomości jednorodzinnych, w których średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza 6 m3 * (dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy składali DOP-2). 

Na podstawie Uchwały Nr XXXII/937/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r. od dnia 01 stycznia 2022 r. na terenie Szczecina obowiązują  nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Miasta Szczecin zawiadomi właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającej ze zmiany stawki.

Właściciele nieruchomości zatem nie muszą składać nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

WYJĄTKI:

 1. Deklarację powinny złożyć osoby wyliczające opłatę za śmieci w oparciu o ilość zużytej wody, dla których początek okresu obowiązywania tej deklaracji to styczeń 2021 r.
 2. Deklaracje powinny złożyć osoby, które aktualną wysokość opłaty mają określoną w drodze decyzji,
 3. Deklarację powinny złożyć osoby zgłaszające każdą zmianę inną niż zmiana stawek.

 

RODZAJE FORMULARZY

 

Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, w której średniomiesięczne zużycie wody przekracza 6m3 wypełniają i składają deklarację DOP-1.

 

Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej oraz w zabudowie jednorodzinnej, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 6m3 wypełniają i składają deklarację DOP-2. Jeżeli właściciel nieruchomości, składać będzie deklarację dotyczącą kilku nieruchomości musi wypełnić również załącznik/ki ZOP-2.  

Właściciele nieruchomości, w której prowadzone są wyłącznie: placówki opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkola, szkoły (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, artystyczne), zespoły szkół wypełniają i składają deklarację DOP-3.

 

Deklarację można złożyć na trzy sposoby:

 

Urząd Miasta Szczecin uruchomił  3 stycznia 2014 r. zmodyfikowany generator deklaracji, który jest dostępny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Skorzystanie nie wymaga konieczności rejestrowania. Generator prowadzi "za rękę" wypełniającego i zweryfikuje dane. Co ważne dane zapisane w generatorze mogą być przechowywane i w razie składania kolejnych deklaracji, będzie można z nich korzystać.

Właściciele nieruchomości posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany E-PUAP po wypełnieniu deklaracji będą mogli ją wysłać przez Internet i tym samym wypełnić ciążący na nich obowiązek

Właściciele nieruchomości nie dysponujący kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Zaufanym Profilem E-PUAP po wypełnieniu deklaracji winni ją wydrukować, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć do Urzędu Miasta. Dopiero wówczas wypełnią ciążący na nich obowiązek. Samo wypełnienie deklaracji na stronie nie wystarczy.

 INFORMACJE:

Informacje dotyczące wypełnienia DEKLARACJI pod numerami telefonów:

91 435 1239,  91 435 1202,  91 435 1210,  91 435 1220,  91 435 1179,  91 435 1213.

Informacja w sprawie wpłat, wysokości salda: platności@um.szczecin.pl lub pod numerem tel. 91 4245 398

Dodatkowo informujemy, iż w przypadku spraw prowadzonych przez Wydział Księgowości numery telefonów do kontaktu z pracownikami są każdorazowo podawane w wysłanych dokumentach

 

ost. aktualizacja: 2022-01-27
cofnij drukuj do góry