Dziś proszą dzieci: „ Segreguj śmieci! Żyć chcemy w kraju, gdzie pszczoły latają, gdzie Odra jest czysta, gdzie brak wysypiska. Segreguj codziennie, pamiętaj niezmiennie: NIE MIESZAJ ODPADÓW! Upomnij sąsiadów!:) » czytaj więcej...
Strona główna UE

Deklaracja

Deklaracja 19 grudnia 2012 wyświetleń: 149615

Deklaracja w sprawie opłat

Podstawowym obowiązkiem formalnym związanym z przystąpieniem do nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który ciąży na właścicielach nieruchomości zamieszkałych jest złożenie do Urzędu Miasta Szczecin deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości zamieszkałej

KTO składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
 2. Właściciel nieruchomości, w której prowadzone są wyłącznie:
 1. placówki opieki nad dziećmi do lat 3,
 2. przedszkola,
 3. szkoły (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, artystyczne),
 4. zespoły szkół.

UWAGA! Jest obowiązek segregacji odpadów komunalnych i nie można zadeklarować braku segregacji odpadów.

 

TERMIN złożenia deklaracji:

 1. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca -  DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH,
 2. W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych -  DLA NIERUCHOMOŚCI, w których prowadzone są wyłącznie ww. placówki,
 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana – DLA WSZYSTKICH WW. NIERUCHOMOŚCI.

Na podstawie złożonej deklaracji nieruchomość zostanie wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz pojemniki lub worki na odpady segregowane -  szkło, tworzywa sztuczne oraz papier (pojemnik na bioodpady właściciel nieruchomości musi zakupić i zgłosić do Urzędu z wyjątkiem właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy kompostują bioodpady i zadeklarują ten fakt w deklaracji), a właściciel będzie regulować opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji.

 

Terminy dokonywania opłaty

• do 15.02 za styczeń i luty,

• do 15.04 za marzec i kwiecień,

• do 15.06 za maj i czerwiec,

• do 15.08 za lipiec i sierpień,

• do 15.10 za wrzesień i październik,

• do 15.12 za listopad i grudzień.

 

Nowe deklaracje w 2023 r.

 

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/1228/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2022 r.  od dnia 01 stycznia 2023 r. na terenie Szczecina obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Miasta Szczecin zawiadomił właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającej ze zmiany stawki.

Właściciele nieruchomości, którzy otrzymali zawiadomienia o nowej wysokości opłaty, w których opłatę naliczono od:

 • gospodarstwa domowego - nie muszą składać nowych deklaracji,
 • ilości zużytej wody – po upływie okresu wskazanego w zawiadomieniu muszą złożyć nową deklarację w oparciu o aktualne dane dot. zużycia wody.

 

Deklarację powinny złożyć osoby zgłaszające każdą zmianę inną niż zmiana stawek.

 

Kto każdego roku powinien złożyć nową deklarację? Ponad 6 tys. właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy swoją opłatę wyliczają w oparciu o ilość zużytej wody. Wszyscy oni powinni po upływie 12 miesięcy liczonych od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania ostatniej deklaracji złożyć nową  deklarację i tym samym na nowo wyliczyć wysokość opłaty za odbiór odpadów, która będzie obowiązywać w danym roku. Obowiązek dotyczy nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, oraz nieruchomości jednorodzinnych, w których średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza 6 m3 (dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy składali DOP-2). 

 

Rodzaje formularzy

 

Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, w której średniomiesięczne zużycie wody przekracza 6m3 wypełniają i składają deklarację DOP-1.

 

Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej oraz w zabudowie jednorodzinnej, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 6m3 wypełniają i składają deklarację DOP-2. Jeżeli właściciel nieruchomości, składać będzie deklarację dotyczącą kilku nieruchomości musi wypełnić również załącznik/ki ZOP-2.  

 

Właściciele nieruchomości składający deklarację DOP-2 za więcej niż 1 lokal, którzy w swoich nieruchomościach mają lokale zamieszkane, w których zużycie wody przekracza  7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe (od kwietnia 2023 r. 175,48 zł za gospodarstwo domowe) do deklaracji dołączają załącznik  ZWG;

 

Właściciele nieruchomości, w której prowadzone są wyłącznie: placówki opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkola, szkoły (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, artystyczne), zespoły szkół wypełniają i składają deklarację DOP-3.

 

 

Deklarację można złożyć na trzy sposoby:

 • Wypełnić elektronicznie deklarację poprzez stronę https://odpady.um.szczecin.pl/ i podpisać ją z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub Zaufanego Profilu E-PUAP;
 • Pobrać formularz do druku ze strony i po wypełnieniu deklaracji przesłać podpisaną deklarację pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,  Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;
 • w Urzędzie Miasta Szczecin Plac Armii Krajowej 1 (wejście od ul. Odrowąża, pokoje 34, 35, 44, 45, 46, 46A).

 

Właściciele nieruchomości posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany E-PUAP po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu będą mogli ją wysłać przez Internet i tym samym wypełnić ciążący na nich obowiązek.

 

UWAGA! Po wysłaniu deklaracji należy pobrać „URZĘDOWE POŚWIADCZENIE PRZEDŁOŻENIA” (jeżeli nie ma możliwości pobrania poświadczenia, to oznacza, że deklarację tylko podpisano, ale jej nie wysłano i nie wpłynie ona do Urzędu - DEKLARACJA NIE JEST ZŁOŻONA!). 

 

Właściciele nieruchomości nie dysponujący kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Zaufanym Profilem E-PUAP po wypełnieniu deklaracji winni ją wydrukować, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć do Urzędu Miasta. Dopiero wówczas wypełnią ciążący na nich obowiązek. Samo wypełnienie deklaracji na stronie nie wystarczy.

 

 

 

INFORMACJE POD NUMERAMI TELEFONÓW:

 

W sprawie deklaracji: 91 435 1239,  91 435 1202,  91 435 1210,  91 435 1220,  
91 435 1179,  91 435 1213

W sprawie wpłat, wysokości salda:  91 435 1214

W sprawie upomnień: 91 424 5427, 91 424 5400

Dodatkowo informujemy, iż w przypadku spraw prowadzonych przez Wydział Księgowości numery telefonów do kontaktu z pracownikami są każdorazowo podawane w wysłanych z tego wydziału dokumentach.

 

W sprawie odbiorów odpadów, wyposażenia (worki, pojemniki), harmonogramów, rejestracji pojemników na bioodpady: 91 435 1199. 

Kontakt e-mailowy w sprawach dotyczących gospodarki odpadami: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

 

 

ost. aktualizacja: 2023-05-24
cofnij drukuj do góry
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone