Jeśli nie wiesz co robić z odpadami, dowiedz się tego kolego, bo segregacja śmieci to zadanie dla każdego. » czytaj więcej...
Strona główna

Deklaracja

Deklaracja 19 grudnia 2012 wyświetleń: 106816

Deklaracja w sprawie opłat

 
Podstawowym obowiązkiem formalnym związanym z przystąpieniem do nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który ciąży na właścicielach nieruchomości zamieszkałych jest złożenie do Urzędu Miasta deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.
 
WAŻNE!!!
 
Właściciele tych nieruchomości, którzy w 2018 r. złożyli deklarację DOP-2, w której wyliczyli opłatę m.in. od ilości zużytej wody, składają nową deklarację w styczniu 2019, natomiast Ci, którzy w latah  2016-218 złożyli deklarację DOP-3 składają nową deklarację w 2019 r. tylko w przypadku zmiany liczby pojemników lub sposobu zbierania odpadów.
 
 
UWAGA
dotycząca składania e-deklaracji !!!

Ze względu na zmianę technologii nowa aplikacja do e-deklaracji nie czyta plików przygotowanych w starej aplikacji i w związku z tym należy przygotować nowy plik do wszystkich załączników deklaracji.

 
Nowe deklaracje w 2019 r.
 
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w styczniu 2019 r. nie ulegają zmianie.
 
Kto powinien złożyć nową deklarację? Ponad 6 tys. właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy swoją opłatę wyliczają w oparciu o ilość zużytej wody. Wszyscy oni winni po upływie 12 miesięcy liczonych od pierwszego dnia miesiąca obowązywania ostatniej deklaracji złożyć nową (dla większości właścicieli będzie to styczeń 2019 r.) i tym samym na nowo wyliczyć wysokość opłaty za odbiór odpadów, która będzie obowiązywać w roku 2019. Obowiązek dotyczy nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, oraz nieruchomości jednorodzinnych, w których średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza 4 m3 (dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy w 2018 r. składali DOP-2).
 
 
Placówki o charakterze oświatowym, społecznym i cmentarze w miejskim systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
Od stycznia 2016 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Miasto Szczecin objęła również cmentarze komunalne oraz nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne oraz prowadzone są w nich wyłącznie: placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przedszkola, szkoły (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, artystyczne), zespoły szkół (bez względu na organ prowadzący).
 
 
Kto nie musi składać deklaracji? Ponad 18 tys. właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, którzy mają opłatę określoną w postaci ryczałtu miesięcznego. Dla nich wysokość opłaty nie zmienia się i  w związku z tym nie muszą składać nowych deklaracji!
 
Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą nowej deklaracji zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień w tej sprawie oraz złożenia deklaracji.  Na właścicieli, którzy bez uzasadnionej przyczyny nie zastosują się do wezwania, zostaną nałożone kary porządkowe, a ponadto w stosunku do tych właścicieli zostanie wszczęte postępowanie podatkowe. W ramach postępowania, w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadkach o których mowa w Ordynacji podatkowej, właściciele nieruchomości zostaną obciążeni kosztami postępowania.
 
 
Nowo zamieszkałe nieruchomości
 
Właściciel nowo zamieszkałej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszej osoby jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Ten obowiązek wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
Na podstawie złożonej deklaracji nieruchomość zostanie wyposażona w pojemnik / pojemniki do gromadzenia odpadów, a właściciel będzie mógł regulować opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji.
 
 
 
 
Deklarację można złożyć na trzy sposoby:
  • Wypełnić elektronicznie deklarację poprzez stronę e-urząd i podpisać ją z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub Zaufanego Profilu E-PUAP;
  • Pobrać formularz do druku ze strony i po wypełnieniu deklaracji przesłać podpisaną deklarację pocztą na adres:
        Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopiskiem: „DOP-1”, „DOP-2”, lub  „DOP-3"
  • Pobrać formularz w Biurze Obsługi Interesanta  a po wypełnieniu złożyć deklarację w Urzędzie Miasta – przy pl. Armii Krajowej 1 oraz w filii urzędu na Prawobrzeżu przy ul. Rydla.
 
Pomoc przy wypełnianiu deklaracji.
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wypełnienia DEKLARACJI prosimy o kontakt pod numer:
91 435 12 39, 91 435 12 02, 91 435 12 10, 91 435 12 20, 91 435 11 79, 91 435 12 13 (deklaracja, opłaty)
oraz
91 435 11 99 (odbiór odpadów, wyposażenie, harmonogramy) a także kontakt
e-mailowy: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl
 
Urząd Miasta Szczecin uruchomił 3 stycznia 2014 r. zmodyfikowany generator deklaracji, który jest dostępny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Skorzystanie nie wymaga konieczności rejestrowania. Zawiera dwie opcje, pierwsza dla zabudowy jednorodzinnej (DOP - 1*) i druga dla zabudowy wielorodzinnej (DOP-2*).
Generator prowadzi "za rękę" wypełniającego i zweryfikuje dane. Co ważne dane zapisane w generatorze mogą być przechowywane i w razie składania kolejnych deklaracji, będzie można z nich korzystać.
 
Właściciele nieruchomości* posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany E-PUAP po wypełnieniu deklaracji będą mogli ją wysłać przez Internet i tym samym wypełnić ciążący na nich obowiązek
 
Właściciele nieruchomości* nie dysponujący kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Zaufanym Profilem E-PUAP po wypełnieniu deklaracji winni ją wydrukować, podpisać i przesłać pocztą lub dostarczyć do Urzędu Miasta. Dopiero wówczas wypełnią ciążący na nich obowiązek. Samo wypełnienie deklaracji na stronie nie wystarczy.
 
Wzory deklaracji zawierające objaśnienia na temat sposobu wypełniania deklaracji, jej złożenia i następstw wynikających z zawartych w deklaracji danych znajdują się poniżej.
 
Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wypełniają i składają deklarację DOP-1*.
 
Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej oraz w zabudowie jednorodzinnej, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 4m3 wypełniają i składają deklarację DOP-2. Jeżeli właściciel nieruchomości, składać będzie deklarację dotyczącą kilku nieruchomości musi wypełnić również załącznik/ki ZOP-2.  

Druki deklaracji oraz przykład wypełnienia druku

 

ost. aktualizacja: 2018-12-18
cofnij drukuj do góry
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone