W recyklingu jest zasada – wszystko na coś się przerabia » czytaj więcej...
Strona główna UE

Aktualności na pasku

Aktualności na pasku 2 stycznia 2015 wyświetleń: 20163

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do czerwca 2019 r. nie ulegają zmianie zaś od lipca 2019 r. będą wynosiły...

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca 2019 r.

Na podstawie Uchwały Nr V/148/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr VI/83/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik od dnia 01 lipca 2019 r. na terenie Szczecina będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Będą one wynosiły:

w zabudowie jednorodzinnej:

  • 65 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane selektywnie,
  • 130 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jeżeli odpady są zbierane i odbierane nieselektywnie,

w zabudowie wielorodzinnej a także zabudowie jednorodzinnej, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 4m3:

  • 5 zł za 1m3 zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane i odbierane selektywnie,
  • 10 zł za 1m3 zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane i odbierane nieselektywnie.

Dla części niemieszkalnej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawki za pojemniki będą wynosiły:

- o pojemności 80 l – 10,00 zł,

- o pojemności 110 l – 14,00 zł,

- o pojemności 120 l – 15,00 zł,

- o pojemności 240 l – 30,00 zł,

- o pojemności 360 l – 42,00 zł,

- o pojemności 800 l – 90,00 zł,

- o pojemności 1100 l – 110,00 zł.

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny stawki za pojemniki będą wynosiły:

- o pojemności 80 l – 20,00 zł,

- o pojemności 110 l – 28,00 zł,

- o pojemności 120 l – 30,00 zł,

- o pojemności 240 l – 60,00 zł,

- o pojemności 360 l – 84,00 zł,

- o pojemności 800 l – 180,00 zł,

- o pojemności 1100 l – 220,00 zł.

 

Zawiadomienia o nowej kwocie opłaty za odpady

Urząd Miasta Szczecin zawiadomi właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającej ze zmiany stawki. Tym samym właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i wielorodzinnych nie muszą składać  -  w związku ze zmianą stawek - nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracji nie muszą również składać osoby deklarujące opłatę dotyczącą nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne i w których prowadzone są wyłącznie: placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przedszkola, szkoły, zespoły szkół (bez względu na organ prowadzący).

 

WYJĄTKI:

  1. Deklarację powinny złożyć osoby wyliczające opłatę za śmieci w oparciu o ilość zużytej wody, dla których początek okresu obowiązywania tej deklaracji to lipiec 2019 r.
  2. Deklarację powinny złożyć osoby, które aktualną wysokość opłaty mają określoną w drodze decyzji,
  3. Deklarację powinny złożyć osoby zgłaszające każdą zmianę inną niż zmiana stawek.

 

Dlaczego podwyższono opłaty?

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od stycznia 2014 r. obecnie nie zapewniają pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art. 6k. ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. m.in.

koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, koszty likwidacji tzw. „dzikich wysypisk” czyli usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, koszty pozbywania się przez właścicieli nieruchomości wszystkich rodzajów odpadów komunalnych (przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerami:

91 435 12 39,

91 435 12 02,

91 435 12 10,

91 435 12 20,

91 435 11 79,

91 435 12 13 (deklaracje, opłaty) oraz 

91 435 11 99 (odbiór odpadów, wyposażenie, harmonogramy),

kontakt e-mailowy: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

 

 

 

aktualizowano: 2019-06-18
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone