Segreguj plastik będziesz fantastik ! » czytaj więcej...
Strona główna UE

Pytania i odpowiedzi

Jak będzie rozwiązana sprawa segregowania i opłat za śmieci dla mieszkańców domków na działkach?

Ogrody działkowe jako nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte systemem odbioru odpadów komunalnych realizowanym przez gminę. Tym samym odbiór odpadów z terenów ogrodów działkowych jest realizowany w oparciu o umowę z firmą prowadzącą działalność usługową odbioru i zagospodarowania odpadów czyli tak jak to ma miejsce w obowiązującym systemie.
Fakt zamieszkiwania na terenach ogrodów działkowych jest stanem nieformalnym i z tego powodu nie może być uwzględniony przy podejmowaniu decyzji kształtujących system gospodarowania odpadami w Szczecinie.

18 marca 2013

Jaki będzie sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady (np.: firmy produkcyjne)? Kiedy te stawki zostaną uchwalone?

Nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym. Nie ma w związku z powyższym obowiązku składania deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta.

Jeżeli na nieruchomości niezamieszkałej powstają odpady komunalne właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych. Podmiot, z którym umowa jest zawierana powinien być wpisany do rejestru działalności regulowanej, prowadzonym przez gminę.

 

18 marca 2013

Stawki naliczania opłat są niesprawiedliwe. Ktoś kto mieszka sam w 120 metrowym domu, ale kąpie się 6 razy dziennie i podlewa ogród zapłaci znacznie więcej. Jaki wpływ na ilość wyprodukowanych śmieci ma poziom zużycia wody, metraż mieszkania czy ilość zameldowanych w domu osób?

Metody naliczania opłat wynikają wprost z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którą uchwalił Sejm RP 1 lipca 2011 r.

Przyjęta w Szczecinie metoda od ilości zużytej wody została oceniona jako ta, która w największym stopniu zapewni właściwe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami i jego finansowanie w kolejnych latach. Zdecydowana większość nieruchomości w Szczecinie jest opomiarowana stąd nie ma problemów z określeniem ilości zużywanej wody i na tej podstawie wysokości opłaty.

Zużycie wody potwierdza fakt zamieszkania danej nieruchomości.

24 stycznia 2013

W jaki sposób mieszkańcy mają przystąpić do systemu gospodarowania odpadami prowadzonego przez Miasto Szczecin?

Właściciel nieruchomości musi złożyć do Urzędu Miasta deklarację, która będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obowiązkowa. W imieniu mieszkańców spółdzielni i wspólnot z własnym zarządem deklarację będą składać zarządcy nieruchomości.

23 stycznia 2013

Kto będzie zapewniał pojemniki na odpady?

Na podstawie Uchwały Rady Miasta z 18 marca 2013 r. gmina wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych

23 stycznia 2013

W jaki sposób gmina naliczy opłatę za odbiór odpadów?

W uchwale przyjętej dnia 19 listopada 2012 roku, Rada Miasta Szczecin zadecydowała, że ustalenie wysokości opłaty za odbiór odpadów będzie oparte na ilości zużytej wody w danej nieruchomości. Istotne jest podkreślenie, że gmina nie naliczy opłaty. Zrobi to właściciel nieruchomości w deklaracji, którą składać będzie do Urzędu Miasta Szczecin.

23 stycznia 2013

Gdzie mam wyrzucić stary telewizor, lodówkę lub inny odpad problemowy?

Szczecin na swoim terenie zapewnia mieszkańcom możliwość bezpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub innych odpadów problemowych do EKOPORTÓW.

23 stycznia 2013

Czy każdy współwłaściciel nieruchomości musi składać odrębną deklarację?

Nie, w nowym systemie deklaracje składają tylko właściciele nieruchomości.

W przypadku małżeństwa deklarację będzie należało wypełnić i wysłać do urzędu w jednym egzemplarzu z jednym podpisem, któregokolwiek z małżonków. Wynika to ze swobody w dokonywaniu czynności prawnych przez małżonków w ramach zarządu majątkiem wspólnym dot. zaspokojenia codziennych potrzeb oraz potrzeb rodziny.

23 stycznia 2013

Na co zostanie przeznaczona opłata wniesiona przez właścicieli nieruchomości i mieszkańców?

Opłata będzie przeznaczona na realizację następujących celów:

  • odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowanie w sposób określony przepisami prawa,
  • prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • obsługa administracyjna systemu.
23 stycznia 2013

Czy i w jakiej części opłata będzie mogła być odkładana i przeznaczana na cele inwestycyjne?

Czy i w jakiej części opłata będzie mogła być odkładana i przeznaczana na cele inwestycyjne?

Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata obierana z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów nie będzie mogła być przekazana na cele inwestycyjne, a jedynie na wydatki związane z:

  • kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów
  • obsługą administracyjną systemu,
  • kosztami funkcjonowania punktów zbiórki selektywnej i odpadów problemowych, czyli tzw. EKOPORTÓW
23 stycznia 2013

W naszym domku jednorodzinnym mieszkają 3 osoby. Wytwarzamy 2 razy mniej odpadów od sąsiada, którego domek jednorodzinnym również zamieszkują 3 osoby. Czy ja i mój sąsiad będziemy płacić za wywóz śmieci tyle samo? Czy może będzie to sprawdzane i jeśli okaże się, że wytworzyłem 2 razy mniej śmieci nadpłacona kwota zostanie mi zwrócona?

Nowy system nie uzależnia wysokości opłaty od ilości wytworzonych odpadów. Nie ma takiej możliwości w świetle przepisów ustawy. Opłata będzie wyliczona od ilości zużytej wody. Nie będzie więc zwrotu „nadpłat”, gdyż rozliczenia będą prowadzone w oparciu o metodę naliczania opłaty przyjętą w Uchwale Rady Miasta z 19 listopada 2012 roku.

23 stycznia 2013

Czy istnieje możliwość rozgraniczenia poboru wody na cele mieszkalne i pozostałe (np. podlewanie ogrodu ) i na tej podstawie naliczanie opłat?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie daje możliwości rozgraniczenia wody pobieranej na cele mieszkalne i pozostałe, więc opłata byłaby naliczana od całkowitej ilości zużytej wody.

Jednakże taka możliwość może się pojawić w konsekwencji zmian ustawy nad którymi pracuje sejm. W okresie najbliższych kilku tygodni ta kwestia zostanie rozstrzygnięta.

23 stycznia 2013

Jak zostały obliczone stawki stanowiące podstawę naliczania opłaty od zużytej wody?

Punktem wyjścia dla obliczenia stawek jest obliczenie kosztów funkcjonowania całego systemu.

Został on oszacowany na podstawie, m.in.:

  • szacunku kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów dokonanego między innymi na podstawie informacji składanych przez firmy realizujące takie usługi,
  • prognoz dot. zmiany ilości produkowanych odpadów,
  • kosztów utrzymania i eksploatacji EKOPORTÓW (Punktów zbiórki odpadów problemowych),
  • kosztów obsługi administracyjnej systemu.


Dla oszacowania stawek posłużyły też dane Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dotyczące zużycia wody na terenie Szczecina na przestrzeni ostatnich lat.

23 stycznia 2013

Czy mieszkańcy będą mieli obowiązek wystawiania pojemników do tzw. krawężnika? Taki obowiązek wprowadzono w niektórych miastach w Polsce.

Wystawianie pojemnika przed posesje jest obowiązkowe, chyba że właściciel posiada wygrodzenie śmietnikowe

23 stycznia 2013
Wszystkich rekordów: 14
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone