Papier, szkiełko czy plastyczek, każde ma swój pojemniczek. » czytaj więcej...
Strona główna UE

Aktualności

Aktualności 16 marca 2020 wyświetleń: 7930

Nowy Regulamin – zmiany

Czytaj również:  WAŻNE ZMIANY OD 1 LIPCA 2020

 

Gmina Miasto Szczecin wprowadza nowy regulaminu utrzymania czystości i porządku. W załączeniu publikujemy projekty uchwał oraz ich uzasadnienie z prośbą o Państwa uwagi, propozycje, które prosimy kierować na adres: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl - z dopiskiem zmiany 2020 Głos Mieszkańców jest bardzo ważny, aby skutecznie zmieniać nasze otoczenie i wprowadzać niezbędne regulacje.

Głos Mieszkańców jest bardzo ważny, aby skutecznie zmieniać nasze otoczenie i wprowadzać niezbędne regulacje.

Wprowadzenie nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasto Szczecin jest wynikiem zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie w dniu 6 września 2019 roku. Ta ustawa zobowiązuje dostosowanie przepisów w samorządach w ciągu 12 miesięcy od jej uchwalenia.

Naczelny  kierunek zmian to obowiązek i określenie zasad  selektywnej zbiórki odpadów obejmujący wszystkich właścicieli nieruchomości.  

Stąd Gmina Miasto Szczecin w nowoprojektowanej uchwale:

- dokonała precyzyjnego wyróżnienia odpadów komunalnych, które obowiązkowo podlegają selektywnej zbiórce 

- wskazała na wymogi postępowania, aby zmniejszyć objętości odpadów, także zdejmowania taśm, opakowań, etykiet

-  także obowiązek opróżniania opakowań z pozostałości produktów ( bez obowiązku mycia)

Projekt uchwały definiuje także rodzaj odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych). 

W Regulaminie skorygowano i uelastyczniono możliwość doboru rodzajów i wielkości pojemników, doprecyzowano także  pojęcie nieutrudnionego dostępu do pojemników i worków, jaki właściciel nieruchomości musi spełnić, aby odebrano odpady z nieruchomości.  

Szczególną uwagę  poświęcono odpadom biodegradowalnym,  które dla wielu mieszkańców stanowią w dalszym ciągu wyzwanie. Przepisy pozwalają na zbieranie bioodpadów wyłącznie w miejscu ich wytworzenia, wyłączając możliwość przekazywania bioodpadów do Ekoportów. W regulaminie wskazano również możliwość  kompostowania bioodpadów na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej

Projekt uchwały określa także wymogi, kiedy warunek selektywnego zbierania odpadów uznaje się za spełniony. Jednak, aby przeciwdziałać sytuacji nadmiernego rygoryzmu w tym zakresie, uwzględniono możliwość incydentalnych nieumyślnych przypadków zmieszania frakcji odpadów, wprowadzając  przelicznik określający liczbę dopuszczalnych nieprawidłowości .Uwzględniono również postulaty o konieczności zróżnicowania maksymalnego pułapu liczby takich przypadków względem zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz nieruchomości niezamieszkałej.

Drugim niezmiernie ważnym dokumentem kształtującym ramy działania systemu odpadowego , z którego usług korzystają mieszkańcy jest Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Projekt nowych zapisów jest przede wszystkim konsekwencją proponowanych zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach i oszacowania wpływu zakresu usług na koszty funkcjonowania.
W projekcie w szczególności doregulowane zostało jakiego rodzaju nieruchomości zostają wyposażone w pojemniki, a które w worki z rozróżnieniem  kilku rodzajów nieruchomości wielorodzinnych. W ten sposób uwzględniono postulat mieszkańców niektórych rodzajów nieruchomości. W projekcie urealniono potrzeby w zakresie ilości MiniPszoków zlokalizowanych na terenie Szczecina, achowując zapis o ich minimalnej ilości na poziomie 100.  Analiza sytuacji pokazywała, że w części lokalizacji pojemniki były niewykorzystywane do celów którym mają służyć. Zapisy uchwały wskazują maksymalną ilość czyszczeń pojemników realizowanych w zamian za opłatę oraz doprecyzowano, iż obowiązek mycia ciążący na Gminie dotyczy wyłącznie pojemników, które zostały udostępnione przez Gminę . Kolejne zmieniane regulacje określają  obowiązki podmiotów odbierających odpady przy przypadkach naruszenia wymogów selektywnego zbierania odpadów komunalnych określonych w Regulaminie oraz uwarunkowania realizacji odbiorów od zapewnienia nieutrudnionego dostęp do pojemników i worków.

Szczegóły wszystkich zmian są zawarte w załączonych dokumentach. Dokumenty uzyskały pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Uwagi do poszczególnych zapisów prosimy uprzejmie kierować na adres: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl z dopiskiem zmiany 2020 J

 
aktualizowano: 2020-07-07
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone