Oszczędzaj naturę – zbieraj makulaturę! » czytaj więcej...
Strona główna UE

Pytania i odpowiedzi

Na jaki numer konta bankowego należy dokonywać wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Jeszcze w tym roku właściciele nieruchomości otrzymają pocztą z Urzędu Miasta informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który trzeba wpłacać opłatę.

Do  czasu otrzymania tej informacji ( z numerem rachunku) wpłty należy dokonac na dotychczasowe konto Urzędu Miasta :


24 1020 4795 0000 9102 0278 0328

 

Dane, które powinny się znaleźć na przelewie, to:

- imię i nazwisko właściciela nieruchomości składającego deklarację,

- adres nieruchomości, z której zadeklarowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- tytuł przelewu ("opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi").

 

Dobrze jest wskazać okres, za który jest dokonywana wpłata.

19 listopada 2013

Czy po uchwaleniu nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Radę Miasta znowu trzeba będzie składać deklaracje ?

Tak. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,  w razie zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty konieczne jest złożenie nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. 

19 listopada 2013

Kiedy i kto musi to zrobić?

Nową deklarację po zmianie danych należy złożyć w terminie do 15 stycznia 2014 roku.  Nową deklarację składa ten sam właściciel, który złożył pierwszą deklarację.  Inaczej dane właściciela nieruchomości w nowej deklaracji muszą być tożsame z danymi właściciela zawartymi w pierwszej deklaracji. Inaczej mówiąc jeżeli małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości a deklaracja do Urzędu była złożona z danymi żony to nowa, składana na skutek zmiany stawek deklaracja też musi wskazywać żonę jako właściciela nieruchomości!

19 listopada 2013

Co w przypadku kiedy nie złożę deklaracji po zmianie stawek?

W przypadku niezłożenia deklaracji po uchwaleniu przez Radę Miasta nowych stawek, organ wezwie właściciela nieruchomości do złożenia deklaracji, a w przypadku niezastosowania się do wezwania zostanie wszczęte postępowanie  i wydana decyzja określająca wysokość należnej opłaty

19 listopada 2013

Czy do opakowań z tworzyw sztucznych mogę zaliczyć plastikowe kubki po jogurcie, śmietanie, pudełka po margarynie, plastikowe pojemniki po owocach i warzywach?

Tak, te wymienione opakowania można gromadzić w pojemnikach lub workach przeznaczonych na opakowania z tworzyw sztucznych 

10 czerwca 2013

Proszę o podanie konta bankowego, na które należy wpłacać opłatę za odbiór odpadów i jak identyfikator nieruchomości mam podać?

Nr rachunku w banku PKO BP 24 1020 4795 0000 9102 0278 0328

Identyfikatora nieruchomości jeszcze nie ma.
W tytule przelewu można podać okres, za który wnoszona jest opłata oraz adres nieruchomości.

10 czerwca 2013

Kiedy (jakiego dnia miesiąca) będą odbierane odpady typu szkło, papier, plastik z gospodarstw w zabudowie jednorodzinnej? Do tej pory odbywało się to raz w miesiącu w konkretnym wyznaczonym przez mojego dotychczasowego odbiorcę śmieci dniu. I jeszcze jedno, czy będzie możliwość dwukrotnego bezpłatnego wywozu odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego tak jak to miałam dotychczas zapewnione?

Szczegóły harmonogramu  są przedmiotem ustaleń z podmiotami, które wygrały przetarg i będą podane do publicznej wiadomość. Częstotliwość 2 razy w tygodniu. 4 razy w roku będzie miała Pani prawo przekazać odpady wielkogabarytowe.

Elektroodpady można bezpłatnie przekazać do EKOPORTU.

7 czerwca 2013

Mam pytanie odnośnie rozliczania się za wywóz smieci w mieszkaniu gdzie jest zarządca.

Chodzi mi o to że w mieszkaniu właściciel nie jest zameldowany ze względu na zmianę adresu zamieszkania. Czasami zostaje wynajęte.  ale nie jest to pełny okres roczny wynajmowania. Sa miesiące gdzie nikt tam nie mieszka i w związku z tym jak wygląda rozliczanie się za wywóz śmieci od 1 lipca? 

Witam,

rozliczenia wewnątrz nieruchomości w zabudowie wielokalowej są kwestią między zarządcą a lokatorami i z tego powodu u zarządcy należy zasięgnąć informacji. Proszę odnieść się do dzisiejszej sytuacji i tego jak Pani rozlicza się z zarządcą w takiej sytuacji. Po 1 lipca może być podobnie.

7 czerwca 2013

Czy mogę używać własnych, większych worków lub czy można otrzymać większą ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów i czy jest to związane z wyższą opłatą?

Należy używać worków dostarczonych przez podmiot. Do worków będą naklejki z kodami identyfikującymi nieruchomość. Worki będą dostarczane zamiennie za te oddawane więc nie powinno być problemu. Ilość worków nie wpływa na opłatę

7 czerwca 2013

Domek jednorodzinny. Właścicielami są rodzice. Do tej pory mamy pojemnik 240 litrów. Śmieci segregujemy. Czy mam w deklaracji DOP_1 wpisać podwójną stawkę za wywóz śmieci , czyli 2x 57zł /miesiąc z racji większego pojemnika?

Witam,

opłata nie zależy od ilości pojemników a jest naliczana dla gospodarstwa domowego. Jeżeli więc mieszkacie Państwo z rodzicami i tworzycie dwa gospodarstwa domowe wówczas dwie deklaracje i dwie opłaty po 57 zł.

Jeżeli jest jedno gospodarstwo domowe jedna opłata i jedna deklaracja

7 czerwca 2013

Nie mogę znaleźć kopii umowy z firmą odbierającą odpady z mojej nieruchomości. Jak mam wypełnić obowiązek załączenia jej do deklaracji?

Można zwrócić się o kopię umowy lub ostaniego aneksu do podmiotu, z którym zawarta była umowa

W ostateczności można złożyć jako załącznik do deklaracji oświadczenie:

„Ja niżej podpisany ........... nie posiadam kopii umowy na odbiór odpadów, która miałem zawartą  z firmą ...., na podstawie której realizowany był odbiór odpadów z częstotliwością ….. z pojemnika / ów  .... l w ilości ...szt.”

5 czerwca 2013

Co robić z takimi odpadami i inne pytania?

Mam wątpliwości odnośnie nowego systemu odbioru śmieci:

- czy do worków na plastik można pakować wszelakiego rodzaju plastik? Do tej pory były to głównie butelki PET.

- co robić ze styropianem z opakowań? Czy jest on traktowany jak plastik?

- co robić z popiołem z kominka lub pieca na koks? Czy może on znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane?

- nie dostarczono nam worków na opakowania wielomateriałowe oraz na złom (mowa o nich w  paragrafie 6.2 punkt 3 Uchwały  NR IV/N/692/12). Czy zostaną nam dostarczone i czy po zapełnieniu będą one odbierane przez podmiot wykonujący usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na równi z otrzymanymi już workami na papier, szkło i plastik?

- czy wszystkie EKOPORTY zobowiązane są do odbierania wszystkich odpadów wymienionych w paragrafie 2 Uchwały NR IV/N/692/12? Moje doświadczenie jest takie, że odmówiono mi przyjęcia styropianu po zakupionej lodówce.

 

1.    Pojemniki przeznaczone do gromadzenia opakowań z tworzyw sztucznych  - najczęściej  są to pojemniki w kolorze żółtym. Gromadzimy w nich plastikowe butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej oraz po kosmetykach, reklamówki, worki foliowe, puszki aluminiowe, drobny złom żelazny metali kolorowych oraz opakowania kartonowo – foliowe (tetra paki).
Nie należy w nich umieszczać opakowań po olejach i smarach, opakowań po lekach oraz środkach chwasto- i owadobójczych, jak również plastikowych zabawek.

2.    Opakowania styropianowe spożywcze należy wrzucać do odpadów zmieszanych.

3.    Na sesji Rady Miasta w dniu 27 maja br. została przyjęta zmiana do Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasto Szczecin, która dopuszcza gromadzenie w pojemnikach na odpady zmieszane popiołów z ogrzewania nieruchomości zamieszkałych po ich uprzednim wystudzeniu.

4.    Odpadki kuchenne gromadzimy w pojemnikach na odpady zmieszane, natomiast odpady zielone kompostujemy lub dostarczamy do EKOPORTÓW.

5.    Dopuszcza się gromadzenie opakowań wielomateriałowych oraz metali w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia opakowań z tworzyw sztucznych. Worki będa dostarczane i odbierane przez podmiot działający na zlecenie gminy

6.    od 1 lipca każdy EKOPORT w Szczecinie będzie przyjmował odpady wymienione w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin.

7.    styropian opakowaniowy np. po sprzęcie rtv i agd oraz po meblach to odpad zmieszany. Styropian z ocieplania budynków jest odpadem poremontowym i należy zamowić odpłatną usługę na wolnym rynku.

5 czerwca 2013

Czy podlegam obowiązkowi składania deklaracji na wywóz śmieci prowadząc działalność gospodarczą tj warsztat samochodowy. Dodam iż nie jestem właścicielem nieruchomości, na której prowadzona jest działalność. Czy obowiązek ten spoczywa na właścicielu nieruchomości ?

Jeżeli nieruchomość jest zamieszkała wówczas właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku jest zobowiązany złożyć deklarację w sprawie wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli jednak nie jest to nieruchomośc zamieszkała nie ma obowiązku składania deklaracji i ponoszenia opłat.

24 maja 2013

Zarządzamy wspólnotą mieszkaniową (nr 1) mającą podpisaną umowę ze ZWiK. Ta wspólnota następnie przekazuje część tej wody dwóm innym (nr 2 i nr 3) wspólnotom (taki układ jest od wielu lat i nikomu do tej pory to nieprzeszkadzało). Dodatkowo wspólnota nr 2 ma swój podwodomierz, służący do wzajemnych rozliczeń natomiast niebędący w ewidencji ZWiK. Jak w takim wypadku powinno wyglądać złożenie deklaracji przez wszystkie 3 wspólnoty? Jaką ilość zużytej wody powinna wykazać wspólnota nr 1, gdzie wiadomo, że przy takim układzie wykazane zużycie wody przez ZWiK jest mocno zawyżone w stosunku do zużycia wody przez samą wspólnotę nr 1.

Poszczególne wspólnoty powinny złożyć deklarację, w których oświadczą o ilości zużytej przez nie wody. Faktura wystawiona przez ZWiK nie działa automatycznie. Oczywiście w przyszłości Urząd może weryfikować poprawność deklaracji. Inaczej mówiąc czy suma deklaracji wspólnot da wodę wykazywaną na liczniku głównym.

8 maja 2013

Zarządzamy małą wspólnotą (5 lokali), na której wszyscy mieszkańcy mają zawarte indywidualne umowy na media - zarówno na wodę jak i na śmieci. Czy w takim przypadku jest możliwość, by to właściciele indywidualnie składali deklaracje? Za takim rozwiązaniem są zarówno właściciele jak i my

 

Art. 2 ust 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości ob­ciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepi­sów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli za­rząd nie został wybrany.

W opisanym  przypadku, niezależnie od wielkości wspólnoty, o obowiązku złożenia deklaracji ciążącym na Zarządcy decyduje właśnie fakt ustanowienia takiego zarządu. Jeżeli informacja jest precyzyjna to nie widzę możliwości składania indywidualnie deklaracji.

8 maja 2013

Czy podpisaną i zeskanowaną deklarację można przesłać drogą elektroniczną , np. email?

 

Przesłanie scanu drogą elektroniczną nie wypełnia wymogów określonych uchwałą Rady Miasta z 22 kwietnia 2013 r. Stąd nie może być potraktowane jako wypełnienie obowiązku złożenia deklaracji. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Będzie to można zrobić z wykorzystaniem dedykowanej dla tych potrzeb strony. 

8 maja 2013

Z tego co się dowiedziałem, to deklaracja, która została mi doręczona jest nieaktualna?! O ile tak jest, to kto lub jak mam zdobyć nową AKTUALNĄ deklarację?

 

Nowy wzór deklaracji przyjęto Uchwałą nr XXIX/860/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwałę udostępniono na stronie www.ecozmiany.szczecin.pl. Deklarację wg nowego wzoru załączono na stronie ale należy złożyć ją dopiero po uprawomocnieniu uchwały Rady Miasta w tej sprawie. Również po uprawomocnieniu będzie dostępna w wersji edytowalnej oraz będzie ją można złożyć za pośrednictwem dedykowanej strony Urzędu Miasta. Dzisiaj udostępnienie przedmiotowej Uchwały z załączonym wzorem deklaracji ma na celu przede wszystkim zapoznanie właścicieli nieruchomości z zakresem informacyjnym

8 maja 2013

szanowni panstwo, Przed dwoma tygodniami złożyłem deklaracje wg. starych zasad, wczoraj się dowiaduje, że zasady się zmieniły, w jakiej formie składam deklaracje? Czy wystarczy moja stara deklaracja? Chodzi o domek jednorodzinny.

 

W świetle decyzji Rady Miasta z 22 kwietnia 2013 r. będzie Pan musiał raz jeszcze złożyć deklarację wg wzoru przyjętego
na sesji w ww. terminie. Nowy termin złożenia deklaracji określono na dzień 15 czerwca 2013 r.

Proszę śledzić informacje na www.ecozmiany.szczecin.pl oraz ewentualnie zapisać swój adres mailowy do bazy adresów, które otrzymują w formie maile najświeższe informacje.

23 kwietnia 2013

A na jakie konto należy wpłacać za śmieci?

 

Aktualnie Urząd Miasta jest w trakcie procesu zmiany banku, który będzie obsługiwał UM przez najbliższe lata. Numer rachunku będzie podany w terminie późniejszym. Myślę też, że docelowo każdy właściciel nieruchomości będzie miał indywidualny nr rachunku dla potrzeb regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na marginesie warto przypomnieć, że pierwsza wpłata winna być dokonana do 15 sierpnia br. a więc jeszcze czas na podanie informacji o numerze konta.
14 kwietnia 2013

Czy mogę za rozliczenie uznać okres 29.11.2011 -29.11.2012 za dostarczenie wody? Również nie mogę odnaleźć rachunków, aby uzyskać pełny rok kalendarzowy.

 

Na podstawie rachunków, którymi dysponuje właściciel nieruchomości oraz informacji zawartej na stronie ecozmiany.szczecin.pl (w rubryce Aktualności pod hasłem "ZWiK pomaga określić roczne zużycie wody na nieruchomościach zamieszkałych") należy podać wartość roczną zgodnie z dyspozycją zawartą w deklaracji a wiec za rok 2012 lub 12 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji. 

Jeżeli właściciel nie dysponuje rachunkami można zwrócić się z zapytaniem do Zakładu Wodociągow i Kanalizacji w Szczecinie.

12 kwietnia 2013

Czy do deklaracji można dołączyć aneks do umowy o świadczeniu usług w zakresie wywozu odpadów? Niestety umowy z 1996 roku nie mogę odnaleźć.

Można załączyć aneks - najlepiej najnowszy bo zawiera informację na temat pojemnika na odpady, który aktualnie stanowi wyposażenie nieruchomości.

12 kwietnia 2013

Mam pytanie: w jakim terminie należy złożyć deklarację do UM Szczecin dot. odpadów komunalnych - do 31.03.13 czy też do 15.05.13 r.? Informacje podawane na stronie EKOZMIANY w tej kwestii są rozbieżne z terminem wskazanym w formularzu deklaracji, a także w Uchwale RM Szczecin nr XXIV/702/12.

 

25 lutego 2013 r. Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę XXVII/793/13, w której jest postanowienie o zmianie terminu złożenia pierwszej deklaracji, określonego w uchwale nr XXIV/702/12 z 26 listopada 2012, na dzień 15 maja 2013 r.

We wzorze deklaracji stanowiącej załącznik do nr XXIV/702/12 data rzeczywiście nie została zmieniona w skutek przewidywanych zmian do deklaracji. Zmiany te być może będą podjęte na najbliższej sesji 18 marca.

5 kwietnia 2013

Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób została ustalona stawka za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości np.o pojemności 120l

 

Wszystkie stawki, które zostały określone w uchwale Rady Miasta Szczecin z 19 listopada 2012 r., mają swoją podstawę w modelu ekonometrycznym przygotowanym dla potrzeb oszacowania kosztów i dochodów związanych z funkcjonowaniem od 1 lipca br. nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Dane wzięte do modelu mają bardzo szeroki zakres i obejmują między innymi liczbę mieszkańców Szczecina, ilość produkowanych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, ilość zużytej wody, strukturę nieruchomości w podziale na zamieszkałe i niezamieszkałe, koszt odbioru i zagospodarowania odpadów gromadzonych w sposób selektywny i zmieszanych, strukturę pojemników funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin itd.

Przywołana przez Pana w pytaniu stawka za jednokrotne opróżnienie pojemnik o pojemności 120 l, została wyliczona dla niezamieszkałych części tzw. nieruchomości mieszanych czyli takich, których występują zarówno lokale mieszkalne, jak i  niezamieszkałe. Dla takich nieruchomości, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości, wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest sumą opłat dla lokali zamieszkałych (od ilości zużytej wody) i lokali niezamieszkałych (za jednokrotne opróżnienie pojemnika)  

5 kwietnia 2013

Proszę o podanie adresu na jaki należy wysłać deklarację wraz z zał.

Urząd Miasta Szczecin Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

5 kwietnia 2013

Dzierżawię od teściowej 50 m kw. z działki zamieszkanej. Na tych 50m stoi sklep. Prowadzę działalność i mam podpisaną osobną, pomiędzy osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą a firmą wywożącą śmieci, umowę na wywóz śmieci. Czy muszę wypowiadać tą umowę?

 

Dla podanego przykładu ma zastosowanie rozwiązanie dla tzw. nieruchomości mieszanych, z których część jest wykorzystywana na cele mieszkalne a część na prowadzenie działalności. Takie nieruchomości obejmuje system odbioru odpadów komunalnych, który od 1 br. lipca będzie prowadzić Gmina Miasto Szczecin. W związku z tym winna Pani rozwiązać dotychczasową umowę a w deklaracji składanej do Urzędu Miasta Szczecin (termin złożenia 15 maja) w części F2 wyliczyć wysokośc opłaty dla sklepu wg metody opartej na koszcie jednokrotnego opróżnienia pojemnika określonej pojemności. 

5 kwietnia 2013

W jaki sposób gmina umożliwi mi złożenie deklaracji w sposób elektroniczny?

 

Mając na uwadze zapisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie uchwały Rady Miasta, która określa warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, można złożyć deklarację wybierajac przycisk <Wypełnij e-Deklarację> dostępną na stronie eurzad.szczecin.pl.

JEŻELI WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI NIE POSIADA PODPISU ELEKTRONICZNEGO może deklarację wypełnić elektronicznie, zapisać na dysku, przekazać dane, wydrukować deklarację i potwierdzenie, wysłać deklarację pocztą na adres Urzędu Miastalub złożyć w punktach składania deklaracji.

JEŻELI WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI POSIADA PODPIS ELEKTRONICZNY  (CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY) możesz deklarację wypełnić elektronicznie, zapisać na dysku, podpisać podpisem kwalifikowanym i wysłać elektronicznie.

Adres do przesłania deklaracji:


Urząd Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin
z dopiskiem: „ DOP-1” lub „DOP-2”

Należy PAMIĘTAĆ aby do Deklaracji koniecznie dołączyć następujące dokumenty:

A. zawsze! - dotychczasową umowę na wywóz odpadów z ostatnim aneksem lub ostatni aneks,
 - przy wypełnianiu deklaracji DOP2 z wieloma nieruchomościami dołączyć załączniki ZOP-2 dla każdej nieruchomości oddzielnie,

B. jeśli dotyczy:

             - oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa,
             - uchwałę wspólnoty wskazującej na zarząd.

 

5 kwietnia 2013

Proszę o informację w jaki sposób podać roczną ilość zużytej wody w gospodarstwie domowym w przypadku nieruchomości, gdzie jest zamontowany osobny licznik na wodę ogrodową rozliczaną oddzielnie na rachunkach?

 

Podstawą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w Szczecinie jest cała woda zużyta na terenie nieruchomości. Tak więc wskazania obu liczników należy sumować dla potrzeb określania podstawy naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5 kwietnia 2013

Witam jak po 1 lipca będzie wyglądał system naliczania opłat za śmieci w ogrodach działkowych?

W Szczecinie odbiór odpadów komunalnych z ogrodów działkowych po 1 lipca 2013 r. będzie oparty na tych samych zasadach, które obowiązują aktualnie tj. w oparciu o umowę zarządcy ogrodów działkowych z podmiotem realizującym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych i ich zagospodarowania. Wynika to z faktu, iż nowy system, w ramach którego gmina przejmuje obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych, obejmuje w Szczecinie tylko nieruchomości zamieszkałe.

5 kwietnia 2013

Dowiedziałem się, już chyba po terminie, że nowa ustawa śmieciowa wymaga od właścicieli własnościowych złożenia „deklaracji śmieciowej”. Czy w Szczecinie urząd miasta również wymaga owej deklaracji?

 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach począwszy od 1 lipca 2013 r. Gmina Miasto Szczecin przejmuje obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Podstawowe obowiązki formalne ciążące na właścicielach nieruchomości obejmują rozwiązanie dotychczasowej umowy na odbiór odpadów i złożenie do Urzędu Miasta deklaracji dotyczącej nieruchomości zamieszkałej na której powstają odpady komunalne.

Obowiązki te dotyczą wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych.  Umowę rozwiązać należy do 30 czerwca 2013 r. a deklarację złożyć do 15 maja br. Pamiętać należy, aby rozwiązanie umowy winno nastąpiło ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r., należy wziąć pod uwagę wynikający z umowy okres wypowiedzenia, który może wynosić nawet 3 miesiące. Dlatego nie warto czekać i już dziś dopełnić tę formalność poprzez złożenie na rzecz firmy, z którą umowa była zawarta pisemnego oświadczenia o jej rozwiązaniu ze skutkiem na koniec czerwca.

Ważne:  nie wszyscy mieszkańcy są właścicielami nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku a więc nie wszyscy podlegają wyżej wymienionym obowiązkom. Jeżeli dzisiaj sam zawierałeś umowę na wywóz odpadów to obowiązki jak najbardziej Ciebie dotyczą. Jeżeli dla nieruchomości, na której mieszkasz umowę taką zawierał zarządca nieruchomości to na nim spoczywają obowiązki rozwiązania umowy i złożenia deklaracji.

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi mieć miejsce do dnia 15 maja 2013 w oparciu o wzór przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczecin.  Wzór i dodatkowe informacje na temat sposobu wypełniania deklaracji, jej złożenia i następstw wynikających z zawartych w deklaracji danych znaleźć można na stronie www.ecozmiany.szczecin.pl

 

 

5 kwietnia 2013

Mam podpisaną umowę na wywóz odpadów na działalność gospodarczą, nie jako osoba fizyczna. Czy też muszę wypowiedzieć umowę z odbiorcą śmieci?

W przypadku gdy umowa dotyczy odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałej winna być wypowiedziano ponieważ od 1 lipca 2013 r. obowiązek odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych przejmuje gmina.

5 kwietnia 2013

Witam, mam pytanie: mieszkam w domu jednorodzinnym i prowadzę tam działalność gospodarczą - biuro rachunkowe, co mam zaznaczyć w deklaracji w części D.

Jeżeli dla prowadzonej działalności nie ma Pani wyodrębnionej części lokalu z przeznaczeniem na funkcje usługowe to może Pani zaznaczyć w części D deklaracji "nieruchomość zamieszkałą" i w podstawie naliczania opłaty brać pod uwagę zużycie wody zgodnie z opomiarowaniem

 

5 kwietnia 2013

Proszę o dokładne wyjaśnienie jakie odpady możemy zaliczyć do odpadów tzw.Zmieszanych

 

Odpowiedź zawarta jest w zapisach Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin przyjętego uchwałą Rady Miasta 19 listopada 2012 r.

W Rozdziale 2 par. 2 ust. 1) określono, że prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następuje przez wydzielenie niżej wymienionych frakcji odpadów. To co nie mieści się w niżej wymienionych grupach winno trafiać do pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane.

a)            szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,

b)           papier,

c)            opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,

d)           metal,

e)           opakowania wielomateriałowe,

f)            meble i inne odpady wielkogabarytowe,

g)            wykładziny, dywany i tekstylia,

h)           odpady budowlane i rozbiórkowe,

i)             zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j)             zużyte kartridże i tonery,

k)            zużyte opony,

l)             zużyte baterie i akumulatory,

m)          chemikalia i opakowania po chemikaliach,

n)           przeterminowane leki i opakowania po lekach,

o)           świetlówki i żarówki,

p)           przepracowane oleje silnikowe,

q)           odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone.

 Oczywiście ten katalog nie zamyka w 100% odpowiedzi na Pana pytanie gdyż w przypadku odpadów niektórych frakcji, na przykład papier zanieczyszczony olejem, należy pamiętać że nie nadają się one do ponownego przetworzenia.

Należy zatem pamiętać, że posegregowane przez nas odpady nie powinny być zanieczyszczone, powinny być osuszone i w określonych przypadkach zgniecione aby uniknąć „wożenia powietrza” (PET).

5 kwietnia 2013
Wszystkich rekordów: 90
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone