Człowieku mały, człowieku duży – segreguj śmieci – to wszystkim służy!!! » czytaj więcej...
Strona główna UE

Pytania i odpowiedzi

W dniu 22.03.2013 r. rozwiązuję umowę z MPO Szczecin w trybie do 30.06.2013r, tak aby uniknąć podwójnego płacenia. Rodzi się problem co później?

Od 1 lipca 2013 r. nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin będą wyposażone w pojemniki do gromadzenia odpadów.Uczyni to gmina poprzez podmiot wybrany w drodze postępowania przetargowego. Ten sam podmiot będzie od 1 lipca 2013 r. odbierał odpady z nieruchomości zamieszkałych. Odnośnie odpadów gromadzonych w sposób selektywny chciałbym poinformować, że w zabudowie jednorodzinnej będą dla tego celu przeznaczane worki, które również dostarczać będzie podmiot w imieniu gminy.Worki będą dostarczane sukcesywnie wraz z odbiorem odpadów segregowanych. Częstotliwość odbioru tej drupy w zabudowie jednorodzinnej 2 razy w miesiącu.

21 marca 2013

W jaki sposób mieszkańcy bloku, kamienicy mogą prowadzić selektywną gospodarkę odpadami, gdy pozostali mieszkańcy nie wykazują woli do segregacji odpadów?

 

W zabudowie wielorodzinnej zarządca nieruchomości w imieniu jej mieszkańców oświadcza gminie czy na terenie nieruchomości gromadzenie odpadów będzie prowadzone w sposób selektywny. Tym samym określa zapotrzebowanie na pojemniki. W zależności od decyzji może to być pojemnik tylko na odpady zmieszane lub mogą być jeszcze dodatkowo pojemniki na odpady gromadzone selektywnie (3 podstawowe frakcje)
Jeżeli część mieszkańców nie decyduje się na segregowanie odpadów i trafiają one do pojemnika na odpady zmieszane to może to być przeszkodą dla potwierdzenia w odniesieniu do całej nieruchomości, że na niej jest prowadzone segregowanie. Inaczej mówiąc możemy mieć do czynienia z odpowiedzialnością zbiorową wymuszoną przez użytkowanie wspólnych pojemników na odpady.
Nie mniej jednak mieszkańcy, którzy chcą segregować mogą to czyniić wykorzystując ogólnodostępne pojemniki na odpady selektywne lub poprzez dostarczanie określonych frakcji odpadów do EKOPORTÓW. 
Szczegółowe zasady prowadzenia selektywnej zbiórki są opisane na niniejszej stornie w zakładce Segregacja odpadów
21 marca 2013

Czy faktycznie należy wypowiadać dotychczasowe umowy?

 

Jak w wielu przypadkach opinie prawników w tym temacie są podzielone. 

Punktem wyjścia jest oczywiście dwustronna umowa między właścicielem nieruchomości a podmiotem świadczącym usługi i relacje między tymi podmiotami. Gmina nie jest i nie będzie stroną tej umowy.

Przekazywane przez nas informacje o potrzebie wypowiedzenia umowy są działaniami o charakterze prewencyjnym. Nie można wykluczyć sytuacji, w której niektóre podmioty będą chciały po 1 lipca br. naliczyć dodatkowe kwoty od byłych swoich klientów. Wypowiedzenie umowy w trybie, o którym informujemy nikomu nie uczyni szkody a może pewien stan faktyczny uniezależnić od różnych opinii i niekorzystnych działań.

20 marca 2013

Proszę o wyjaśnienie jakie są zasady selektywnej zbiórki odpadów w domku jednorodzinnym?

 

W szczególności chcę wiedzieć:

- kto zapewnia pojemniki do selektywnej zbiórki?

- w jaki sposób liczy się liczbę opróżnień pojemników przy selektywnej zbiórce,

- czy można np zadeklarować żę pojemnik z plastikami opróżniny będzie rzadziej niż pozostałe pojemniki?

 

W zabudowie jednorodzinnej do gromadzenia odpadów w sposób selektywny (odpady opakowaniowe ze szkła, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, papier, opakowania wielmateriołowe i metal) są przeznaczane worki; worki będzie do nieruchomości dostarczać podmiot świadczący w imieniu gminy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów

Ewidencja odbiorów zarówno odpadów selektywnych jak i zmieszanych będzie oparta o wykorzystanie technologii RFID; dla worków dedykowane są kody kreskowe naklejane na worek które poprzez zakodowane dane identyfikują worek z właścicielem nieruchomości.

Częstotliwość odbioru odpaów gromadzonych selektywnie w zabudowie jednorodzinnej jest określona i odpady te będą obierane raz na 2 razy w miesiącu; nie ma możliwości indywidualnego deklarowania częstotliwości a w sytuacji, w której worek dedykowany na odpady opakowaniowe z tworzyw nie będzie „pełny” wystarczy go nie wystawiać do odbioru. Powyższe nie powoduje automatycznie skutków, w postaci zakwestionowania selektywnego sposób gromadzenia odpadów prowadzonego na danej nieruchomości.

 

19 marca 2013

Jaka firma będzie wywozić odpady z Pogodna?

 

Podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych w dzielnicy  Pogodno będzie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin. Decyzja w tym zakresie będzie podjęta w II kwartale br. po zakończeniu postępowania. Mieszkańcy Szczecina zostaną poinformowani o wynikach przetargu a tym samym uzyskaja wiedzę jaki podmiot obsługiwać będzie poszczególne dzielnice miasta. Na mocy uchwały z lipca 2012 r. Szczecin pod kątem organizacji systemu odbioru odpaów komunalnych został podzielony na 4 sektory. Pogodno jest przypisane do Sektora II.

18 marca 2013

Jak będzie rozwiązana sprawa segregowania i opłat za śmieci dla mieszkańców domków na działkach?

Ogrody działkowe jako nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte systemem odbioru odpadów komunalnych realizowanym przez gminę. Tym samym odbiór odpadów z terenów ogrodów działkowych jest realizowany w oparciu o umowę z firmą prowadzącą działalność usługową odbioru i zagospodarowania odpadów czyli tak jak to ma miejsce w obowiązującym systemie.
Fakt zamieszkiwania na terenach ogrodów działkowych jest stanem nieformalnym i z tego powodu nie może być uwzględniony przy podejmowaniu decyzji kształtujących system gospodarowania odpadami w Szczecinie.

18 marca 2013

Jak będzie wyglądało gospodarowanie odpadami od 01.07.2013 w jednostce takiej jak szkoła?

W zakresie nieruchomości niezamieszkałych nic nie zmienia się. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
w Szczecinie nie obejmuje tego rodzaju nieruchomości. W konsekwencji nie ma mowy o składaniu deklaracji a procedura odbioru odpadów i płatności pozostaje oparta na dotychczasowych uzgodnieniach.

18 marca 2013

Jaki będzie sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady (np.: firmy produkcyjne)? Kiedy te stawki zostaną uchwalone?

Nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym. Nie ma w związku z powyższym obowiązku składania deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta.

Jeżeli na nieruchomości niezamieszkałej powstają odpady komunalne właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych. Podmiot, z którym umowa jest zawierana powinien być wpisany do rejestru działalności regulowanej, prowadzonym przez gminę.

 

18 marca 2013

Stawki naliczania opłat są niesprawiedliwe. Ktoś kto mieszka sam w 120 metrowym domu, ale kąpie się 6 razy dziennie i podlewa ogród zapłaci znacznie więcej. Jaki wpływ na ilość wyprodukowanych śmieci ma poziom zużycia wody, metraż mieszkania czy ilość zameldowanych w domu osób?

Metody naliczania opłat wynikają wprost z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którą uchwalił Sejm RP 1 lipca 2011 r.

Przyjęta w Szczecinie metoda od ilości zużytej wody została oceniona jako ta, która w największym stopniu zapewni właściwe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami i jego finansowanie w kolejnych latach. Zdecydowana większość nieruchomości w Szczecinie jest opomiarowana stąd nie ma problemów z określeniem ilości zużywanej wody i na tej podstawie wysokości opłaty.

Zużycie wody potwierdza fakt zamieszkania danej nieruchomości.

24 stycznia 2013

Kiedy dokładnie należy składać wypowiedzenie umowy firmie, z którą mam podpisaną umowę na odbiór odpadów? Mój czas do wypowiedzenia skutecznego warunków umowy, to 3 miesiące.

Nowy system gospodarki odpadami zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 r.

Wypowiedzenie umowy trzeba złożyć do firmy odbierającej odpady w terminie nie krótszym niż ten, który wynika z okresu wypowiedzenia zawartego w umowie. Jeżeli więc umowa ma 3 miesięczny okres wypowiedzenia to firma, z którą jest zawarta umowa na odbiór odpadów musi otrzymać nasze wypowiedzenia najpóźniej 31 marca. Aby uniknąć problemów wypowiedzenie można złożyć wcześniej w formie pisemnej ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2012 r.

24 stycznia 2013

Dlaczego zmieniają się zasady odbierania śmieci?

Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają na celu objęcie mieszkańców wszystkich nieruchomości systemem odbioru odpadów. Ograniczy to składowanie odpadów na wysypiskach, zmniejszy zjawisko pozbywania się śmieci w sposób nielegalny i niekontrolowany np. poprzez podrzucanie ich do lasu czy palenie w piecach. Nowe regulacje przyniosą też efekt w postaci zwiększenia ilości odzyskiwanych surowców wtórnych.

23 stycznia 2013

Czy po wprowadzeniu nowego system dostęp do selektywnej zbiórki surowców wtórnych będzie łatwiejszy?

Zdecydowanie tak. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmie co najmniej następujące grupy odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe. Te odpady będą przez właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej gromadzone w workach.

W zabudowie wielorodzinnej nieruchomości będą wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki. Firmy odbierające na zlecenie gminy odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych będą zobowiązane również do odbioru odpadów gromadzonych selektywnie.

Na terenie Szczecina będą też usytuowane ogólnodostępne pojemniki do selektywnej zbiórki. Papier, tworzywa, szkło będą tam mogli zostawiać wszyscy mieszkańcy.

Ponadto na terenie Szczecina istnieją punkty selektywnej zbiórki odpadów - sieć EKOPORTÓW. Zapewniają one mieszkańcom możliwość bezpłatnego oddania odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych oraz problemowych jak meble, elektrosprzęt czy substancje chemiczne.

23 stycznia 2013

Kto będzie sprawdzać, czy mieszkańcy faktycznie prowadzą zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów?

Podstawową weryfikację prowadzić będzie firma odbierającą odpady z danej nieruchomości.

23 stycznia 2013

W jaki sposób mieszkańcy mają przystąpić do systemu gospodarowania odpadami prowadzonego przez Miasto Szczecin?

Właściciel nieruchomości w terminie do 15 maja  2013 r. musi złożyć do Urzędu Miasta deklarację, która będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości. Jednocześnie trzeba pamiętać o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy na odbiór odpadów.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obowiązkowa. W imieniu mieszkańców spółdzielni i wspólnot z własnym zarządem deklarację będą składać zarządcy nieruchomości.

23 stycznia 2013

Kto będzie zapewniał pojemniki na odpady?

Na podstawie Uchwały Rady Miasta z 18 marca 2013 r. gmina wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych

23 stycznia 2013

W jaki sposób gmina naliczy opłatę za odbiór odpadów?

W uchwale przyjętej dnia 19 listopada 2012 roku, Rada Miasta Szczecin zadecydowała, że ustalenie wysokości opłaty za odbiór odpadów będzie oparte na ilości zużytej wody w danej nieruchomości. Istotne jest podkreślenie, że gmina nie naliczy opłaty. Zrobi to właściciel nieruchomości w deklaracji, którą składać będzie do Urzędu Miasta Szczecin.

23 stycznia 2013

Gdzie mam wyrzucić stary telewizor, lodówkę lub inny odpad problemowy?

Szczecin na swoim terenie zapewnia mieszkańcom możliwość bezpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub innych odpadów problemowych do EKOPORTÓW.

23 stycznia 2013

Czy każdy współwłaściciel nieruchomości musi składać odrębną deklarację?

Nie, w nowym systemie deklaracje składają tylko właściciele nieruchomości.

W przypadku małżeństwa deklarację będzie należało wypełnić i wysłać do urzędu w jednym egzemplarzu z jednym podpisem, któregokolwiek z małżonków. Wynika to ze swobody w dokonywaniu czynności prawnych przez małżonków w ramach zarządu majątkiem wspólnym dot. zaspokojenia codziennych potrzeb oraz potrzeb rodziny.

23 stycznia 2013

Na co zostanie przeznaczona opłata wniesiona przez właścicieli nieruchomości i mieszkańców?

Opłata będzie przeznaczona na realizację następujących celów:

  • odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowanie w sposób określony przepisami prawa,
  • prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • obsługa administracyjna systemu.
23 stycznia 2013

Czy i w jakiej części opłata będzie mogła być odkładana i przeznaczana na cele inwestycyjne?

Czy i w jakiej części opłata będzie mogła być odkładana i przeznaczana na cele inwestycyjne?

Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata obierana z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów nie będzie mogła być przekazana na cele inwestycyjne, a jedynie na wydatki związane z:

  • kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów
  • obsługą administracyjną systemu,
  • kosztami funkcjonowania punktów zbiórki selektywnej i odpadów problemowych, czyli tzw. EKOPORTÓW
23 stycznia 2013

W naszym domku jednorodzinnym mieszkają 3 osoby. Wytwarzamy 2 razy mniej odpadów od sąsiada, którego domek jednorodzinnym również zamieszkują 3 osoby. Czy ja i mój sąsiad będziemy płacić za wywóz śmieci tyle samo? Czy może będzie to sprawdzane i jeśli okaże się, że wytworzyłem 2 razy mniej śmieci nadpłacona kwota zostanie mi zwrócona?

Nowy system nie uzależnia wysokości opłaty od ilości wytworzonych odpadów. Nie ma takiej możliwości w świetle przepisów ustawy. Opłata będzie wyliczona od ilości zużytej wody. Nie będzie więc zwrotu „nadpłat”, gdyż rozliczenia będą prowadzone w oparciu o metodę naliczania opłaty przyjętą w Uchwale Rady Miasta z 19 listopada 2012 roku.

23 stycznia 2013

Czy istnieje możliwość rozgraniczenia poboru wody na cele mieszkalne i pozostałe (np. podlewanie ogrodu ) i na tej podstawie naliczanie opłat?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie daje możliwości rozgraniczenia wody pobieranej na cele mieszkalne i pozostałe, więc opłata byłaby naliczana od całkowitej ilości zużytej wody.

Jednakże taka możliwość może się pojawić w konsekwencji zmian ustawy nad którymi pracuje sejm. W okresie najbliższych kilku tygodni ta kwestia zostanie rozstrzygnięta.

23 stycznia 2013

Kto dostarczy deklaracje przystąpienia do nowego systemu? Do kiedy należy wypowiedzieć umowy firmom z usług których do tej pory korzystałem?

Deklarację można pobrać i wypełnić na komputerze przy użyciu kalkulatora opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajdującego się na stronie www.ecozmiany.szczecin.pl. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta.

Druki wraz z instrukcją wypełniania będą również dostępne w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Deklarację należy złożyć do 15 maja 2013 roku. Umowy z firmami, z usług których do tej pory korzystano muszą zostać wypowiedziane do 30 czerwca 2013 roku.
 

23 stycznia 2013

Jak zostały obliczone stawki stanowiące podstawę naliczania opłaty od zużytej wody?

Punktem wyjścia dla obliczenia stawek jest obliczenie kosztów funkcjonowania całego systemu.

Został on oszacowany na podstawie, m.in.:

  • szacunku kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów dokonanego między innymi na podstawie informacji składanych przez firmy realizujące takie usługi,
  • prognoz dot. zmiany ilości produkowanych odpadów,
  • kosztów utrzymania i eksploatacji EKOPORTÓW (Punktów zbiórki odpadów problemowych),
  • kosztów obsługi administracyjnej systemu.


Dla oszacowania stawek posłużyły też dane Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dotyczące zużycia wody na terenie Szczecina na przestrzeni ostatnich lat.

23 stycznia 2013

Czy mieszkańcy będą mieli obowiązek wystawiania pojemników do tzw. krawężnika? Taki obowiązek wprowadzono w niektórych miastach w Polsce.

Wystawianie pojemnika nie będzie obowiązkowe, ale oczywiście będzie musiał się on znajdować w miejscu poza granicą nieruchomości, widocznym i łatwo dostępnym, na powierzchni utwardzonej zabezpieczonej przez zbieraniem się wody i błota.

23 stycznia 2013

Nie otrzymałam do dziś pisma z podaniem kwoty jaką mam uiszczać. Co mam zrobić?

W nowym systemie właściciele nieruchomości nie będą zawiadomieni o wysokości opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Właściciele bądź zarządcy nieruchomości są zobowiązani złożyć deklarację zawierającą ilość zużycia wody, która pozwoli obliczyć wysokość opłat z tytuły odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wzory deklaracji, oraz kalkulator pozwalający obliczyć wysokość opłaty znajdują się na stronie www.ecozmiany.szczecin.pl. Ponadto deklarację można pobrać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta.

Deklaracje nie będą wysyłane do mieszkańców przez obsługę Urzędu Miasta.

23 stycznia 2013
Wszystkich rekordów: 90
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone