Raz, dwa, trzy, cztery, tu butelki, tam papiery. Plastik do żółtego włóż –posprzątane mamy już! » czytaj więcej...
Strona główna UE

Pytania i odpowiedzi

Czy po wprowadzeniu nowego system dostęp do selektywnej zbiórki surowców wtórnych będzie łatwiejszy?

Zdecydowanie tak. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmie co najmniej następujące grupy odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe. Te odpady będą przez właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej gromadzone w workach.

W zabudowie wielorodzinnej nieruchomości będą wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki. Firmy odbierające na zlecenie gminy odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych będą zobowiązane również do odbioru odpadów gromadzonych selektywnie.

Na terenie Szczecina będą też usytuowane ogólnodostępne pojemniki do selektywnej zbiórki. Papier, tworzywa, szkło będą tam mogli zostawiać wszyscy mieszkańcy.

Ponadto na terenie Szczecina istnieją punkty selektywnej zbiórki odpadów - sieć EKOPORTÓW. Zapewniają one mieszkańcom możliwość bezpłatnego oddania odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych oraz problemowych jak meble, elektrosprzęt czy substancje chemiczne.

23 stycznia 2013

Kto będzie sprawdzać, czy mieszkańcy faktycznie prowadzą zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów?

Podstawową weryfikację prowadzić będzie firma odbierającą odpady z danej nieruchomości.

23 stycznia 2013

W jaki sposób mieszkańcy mają przystąpić do systemu gospodarowania odpadami prowadzonego przez Miasto Szczecin?

Właściciel nieruchomości w terminie do 15 maja  2013 r. musi złożyć do Urzędu Miasta deklarację, która będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości. Jednocześnie trzeba pamiętać o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy na odbiór odpadów.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obowiązkowa. W imieniu mieszkańców spółdzielni i wspólnot z własnym zarządem deklarację będą składać zarządcy nieruchomości.

23 stycznia 2013

Kto będzie zapewniał pojemniki na odpady?

Na podstawie Uchwały Rady Miasta z 18 marca 2013 r. gmina wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych

23 stycznia 2013

W jaki sposób gmina naliczy opłatę za odbiór odpadów?

W uchwale przyjętej dnia 19 listopada 2012 roku, Rada Miasta Szczecin zadecydowała, że ustalenie wysokości opłaty za odbiór odpadów będzie oparte na ilości zużytej wody w danej nieruchomości. Istotne jest podkreślenie, że gmina nie naliczy opłaty. Zrobi to właściciel nieruchomości w deklaracji, którą składać będzie do Urzędu Miasta Szczecin.

23 stycznia 2013

Gdzie mam wyrzucić stary telewizor, lodówkę lub inny odpad problemowy?

Szczecin na swoim terenie zapewnia mieszkańcom możliwość bezpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub innych odpadów problemowych do EKOPORTÓW.

23 stycznia 2013

Czy każdy współwłaściciel nieruchomości musi składać odrębną deklarację?

Nie, w nowym systemie deklaracje składają tylko właściciele nieruchomości.

W przypadku małżeństwa deklarację będzie należało wypełnić i wysłać do urzędu w jednym egzemplarzu z jednym podpisem, któregokolwiek z małżonków. Wynika to ze swobody w dokonywaniu czynności prawnych przez małżonków w ramach zarządu majątkiem wspólnym dot. zaspokojenia codziennych potrzeb oraz potrzeb rodziny.

23 stycznia 2013

Na co zostanie przeznaczona opłata wniesiona przez właścicieli nieruchomości i mieszkańców?

Opłata będzie przeznaczona na realizację następujących celów:

  • odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowanie w sposób określony przepisami prawa,
  • prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • obsługa administracyjna systemu.
23 stycznia 2013

Czy i w jakiej części opłata będzie mogła być odkładana i przeznaczana na cele inwestycyjne?

Czy i w jakiej części opłata będzie mogła być odkładana i przeznaczana na cele inwestycyjne?

Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata obierana z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów nie będzie mogła być przekazana na cele inwestycyjne, a jedynie na wydatki związane z:

  • kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów
  • obsługą administracyjną systemu,
  • kosztami funkcjonowania punktów zbiórki selektywnej i odpadów problemowych, czyli tzw. EKOPORTÓW
23 stycznia 2013

W naszym domku jednorodzinnym mieszkają 3 osoby. Wytwarzamy 2 razy mniej odpadów od sąsiada, którego domek jednorodzinnym również zamieszkują 3 osoby. Czy ja i mój sąsiad będziemy płacić za wywóz śmieci tyle samo? Czy może będzie to sprawdzane i jeśli okaże się, że wytworzyłem 2 razy mniej śmieci nadpłacona kwota zostanie mi zwrócona?

Nowy system nie uzależnia wysokości opłaty od ilości wytworzonych odpadów. Nie ma takiej możliwości w świetle przepisów ustawy. Opłata będzie wyliczona od ilości zużytej wody. Nie będzie więc zwrotu „nadpłat”, gdyż rozliczenia będą prowadzone w oparciu o metodę naliczania opłaty przyjętą w Uchwale Rady Miasta z 19 listopada 2012 roku.

23 stycznia 2013

Czy istnieje możliwość rozgraniczenia poboru wody na cele mieszkalne i pozostałe (np. podlewanie ogrodu ) i na tej podstawie naliczanie opłat?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie daje możliwości rozgraniczenia wody pobieranej na cele mieszkalne i pozostałe, więc opłata byłaby naliczana od całkowitej ilości zużytej wody.

Jednakże taka możliwość może się pojawić w konsekwencji zmian ustawy nad którymi pracuje sejm. W okresie najbliższych kilku tygodni ta kwestia zostanie rozstrzygnięta.

23 stycznia 2013

Kto dostarczy deklaracje przystąpienia do nowego systemu? Do kiedy należy wypowiedzieć umowy firmom z usług których do tej pory korzystałem?

Deklarację można pobrać i wypełnić na komputerze przy użyciu kalkulatora opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajdującego się na stronie www.ecozmiany.szczecin.pl. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta.

Druki wraz z instrukcją wypełniania będą również dostępne w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Deklarację należy złożyć do 15 maja 2013 roku. Umowy z firmami, z usług których do tej pory korzystano muszą zostać wypowiedziane do 30 czerwca 2013 roku.
 

23 stycznia 2013

Jak zostały obliczone stawki stanowiące podstawę naliczania opłaty od zużytej wody?

Punktem wyjścia dla obliczenia stawek jest obliczenie kosztów funkcjonowania całego systemu.

Został on oszacowany na podstawie, m.in.:

  • szacunku kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów dokonanego między innymi na podstawie informacji składanych przez firmy realizujące takie usługi,
  • prognoz dot. zmiany ilości produkowanych odpadów,
  • kosztów utrzymania i eksploatacji EKOPORTÓW (Punktów zbiórki odpadów problemowych),
  • kosztów obsługi administracyjnej systemu.


Dla oszacowania stawek posłużyły też dane Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dotyczące zużycia wody na terenie Szczecina na przestrzeni ostatnich lat.

23 stycznia 2013

Czy mieszkańcy będą mieli obowiązek wystawiania pojemników do tzw. krawężnika? Taki obowiązek wprowadzono w niektórych miastach w Polsce.

Wystawianie pojemnika nie będzie obowiązkowe, ale oczywiście będzie musiał się on znajdować w miejscu poza granicą nieruchomości, widocznym i łatwo dostępnym, na powierzchni utwardzonej zabezpieczonej przez zbieraniem się wody i błota.

23 stycznia 2013

Nie otrzymałam do dziś pisma z podaniem kwoty jaką mam uiszczać. Co mam zrobić?

W nowym systemie właściciele nieruchomości nie będą zawiadomieni o wysokości opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Właściciele bądź zarządcy nieruchomości są zobowiązani złożyć deklarację zawierającą ilość zużycia wody, która pozwoli obliczyć wysokość opłat z tytuły odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wzory deklaracji, oraz kalkulator pozwalający obliczyć wysokość opłaty znajdują się na stronie www.ecozmiany.szczecin.pl. Ponadto deklarację można pobrać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta.

Deklaracje nie będą wysyłane do mieszkańców przez obsługę Urzędu Miasta.

23 stycznia 2013
Wszystkich rekordów: 79
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone